BAN ĐẠI DIỆN CMHS

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT ĐẠI MỖ

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ là sự nghiệp của toàn xã hội có liên quan trực tiếp tới mọi người, mọi nhà. Việc “Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, các đoàn thể, nhà trường, gia đình, từng tập thể lao động và toàn thể dân cư trong việc chăm lo bồi duỡng hình thành con người mới” là một nguyên tắc quan trọng phát triển giáo dục. Do vậy phải hết sức “đề cao vai trò và trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con cái, chăm sóc thế hệ trẻ”.

Theo quy định  tại Điều 96, Luật Giáo dục: "Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban phụ huynh) được tổ chức trong mỗi năm học ở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục". Ban đại diện cha mẹ học sinh đối với nhà trường giữ vai trò góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường – phụ huynh và giữa phụ huynh – phụ huynh.

 Như vậy, cha mẹ học sinh đã có quyền tham gia vào quá trình giáo dục của người thầy, hơn thế nữa, gia đình là một mắt xích trong quá trình giáo dục nhân cách của trẻ “ Gia đình - Nhà trường – Xã hội”. Đảng và nhà nước đã cho phép thành lập Hội phụ huynh và nay ban hành  Điều lệ hoạt động của Ban đại diện trong đó đã ghi rõ: “ Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và nhà trường để thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh...Ban đại diện có nhiệm vụ phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường; tuyên  truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh. Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh  yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; động viên cán bộ giáo viên tích cực nâng cao chất lượng giáo dục.

     Nhắc lại điều đó để một lần nữa chúng ta cùng khẳng định vai trò không thể thiếu của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các nhà  trường.

       Với trường THPT Đại Mỗ, trong những năm qua, Ban đại diện cha mẹ học sinh  đã phát huy được vai trò tư vấn, cùng chung vai gánh vác với nhà trường trong mọi hoạt động giáo dục. Cụ thể:

1. Thực hiện đúng vai trò, chức năng theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực sự là người đại diện cho cha mẹ học sinh kết hợp với nhà trường để giáo dục con em.

2. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn trong việc thực hiện đường lối, chính sách giáo dục chung và nhiệm vụ trọng tâm  năm học.

3. CMHS thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Hội CMHS đầu năm học và các kế hoạch cụ thể của các kỳ họp trong năm.

4. Đôn đốc con em tham gia tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, hoạt động ngoại khóa… Góp phần đẩy mạnh phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

6. Ban đại diện CMHS trường, lớp làm tốt công tác thu, chi và quản lí kinh phí hoạt động đúng mục đích, công khai, đảm bảo hiệu quả, đúng nguyên tắc.

7. Vận động sự đóng góp trên tinh thần tự nguyện của Cha mẹ học sinh nhằm phát huy nguồn lực xã hội hoá trong công tác giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. 

 Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Đại Mỗ trong những năm vừa qua đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường, giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học trên tinh thần “Tất cả vì tương lai con em chúng ta”.

  BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT ĐẠI MỖ

 Năm học 2020-2021

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

PHÂN CÔNG

GHI CHÚ

1

Nguyễn Hữu Hùng

11A5

Trưởng ban

 

2

Lê Thị Tâm

12A2

Phó ban

 

3

Bùi Thị Hường

11A2

Phó ban.

 

4

Lê Văn Tốn

 10A3

Phó ban

 

5

Nguyễn Thị Thảo

12A10

Ủy viên

 

6

Nguyễn Thị Thu Hằng

12A11

Ủy viên

 

7

Đinh Ngọc Hường

10A12

Ủy viên