GIỚI THIỆU TỔ VĂN PHÒNG

Điều 15, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS và THPT quy định

Điều 15. Tổ Văn phòng
1.         Mỗi trường trung học có một tổ văn phòng gồm nhân viên thực hiện công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ và các công tác khác. Tổ văn phòng có tổ trưởng, tổ phó (nếu có).
2. Nhiệm vụ của tổ văn phòng:
a) Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng, giải trình và quyết định kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng theo tuần, tháng, học kỳ, năm học.
b)         Giúp hiệu trưởng thực hiện công tác văn thư, nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, thống kê và bảo vệ trong nhà trường theo quy định.
c) Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tổ văn phòng và của nhà trường.
d) Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động.
đ) Quản lý, lưu trữ hồ sơ của trường.
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng phân công.
3.         Tổ văn phòng sinh hoạt ít nhất 01 lần trong 01 tháng và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu. Tổ văn phòng hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên để phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG 
     
       
STT Họ tên Ngày sinh Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Thu Hương 17/10/1981 Tổ trưởng
2 Trần Đăng Hùng 15/10/1968 Tổ phó
3 Trần Đức Huy 27/12/1971 Trật tự viên
4 Nguyễn Thanh Huyền 21/08/1985 Nhân viên y tế
5 Trần Thị Mai Lan 16/09/1992 Nhân viên Văn thư
6 Nguyễn Thị Lựu 15/11/1986 Nhân viên thư viện
7 Phó Thị Hà Thanh 15/06/1977 Nhân viên phục vụ
8 Nguyễn Hữu Thịnh 30/11/1971 Trật tự viên
9 Nguyễn Hữu Thịnh 03/12/1964 Trật tự viên
10 Nguyễn Thị Diệu Thúy 24/05/1980 Nhân viên Thiết bị