STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
1 ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN 2020

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN 2020

12/01/2021 Tải về
2 CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2021

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2021

12/01/2021 Tải về
3 CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN 2020

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN 2020

31/12/2020 Tải về
4 DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4

DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4

15/10/2020 Tải về
5 QUYẾT TOÁN 2019

Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của trường THPT Đại Mỗ

30/07/2020 Tải về
6 CÔNG KHAI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

CÔNG KHAI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

30/07/2020 Tải về
7 Công khai tình hình thực hiện dự toán 3 tháng đầu năm

Công khai tình hình thực hiện dự toán 3 tháng đầu năm

04/05/2020 Tải về
8 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÁNG 3 NĂM 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÁNG 3 NĂM 2019

02/04/2020 Tải về
9 QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

02/04/2020 Tải về
10 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

02/04/2020 Tải về
11 Công khai 6 tháng đầu năm

Công khai 6 tháng đầu năm

02/04/2020 Tải về
12 CÔNG KHAI THƯC HIÊN DƯ TOÁN NSNN 2019

CÔNG KHAI THƯC HIÊN DƯ TOÁN NSNN 2019

02/04/2020 Tải về
13 300/SGDĐT-CTTT

30/01/2020 Tải về