CV số 357/SGDĐT-CTTT vv thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chủ nhật - 31/01/2021 19:40

/media/tin-tuc/2021_02/357-sgddt-cttt31.01.2021_14h28p59_signed.pdf

http://sogd.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/cv-so-357sgddt-cttt-vv-thong-bao-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-nham-dam-bao-cong-tac-ph-c525-11939.aspx