Giáo viên lại vào mùa hồ sơ, sổ sách ngập đầu

Thứ ba - 07/07/2020 16:48

Cuối năm học, giáo viên nào cũng bù đầu vào việc ôn tập, thi kiểm tra cuối kỳ, chấm điểm, cộng điểm, nhận xét, xếp loại, vào học bạ, sổ liên lạc…cho học sinh.

Chi tiết xem tại đường link: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-lai-vao-mua-ho-so-so-sach-ngap-dau-post210595.gd