THỜI KHÓA BIỂU ( ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020 )

Thứ hai - 18/05/2020 08:14

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020

 

 

 

Trường THPT Đại Mỗ        
Học kỳ 2          
Năm học 2019-2020          
             
      Lớp 12A1    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn Tin học Địa lý Sinh vật GDQP
2 Thể dục Văn Vật lý Anh Anh  
3 Hóa học GDCD Toán Công nghệ Sinh hoạt  
4 Lịch sử Thể dục   Toán    
5            
             
      Lớp 12A2    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Công nghệ Văn Anh  
2 Toán Sinh vật Lịch sử Văn Hóa học GDQP
3 Địa lý Tin học Toán Thể dục Sinh hoạt  
4 Thể dục GDCD   Anh    
5            
             
      Lớp 12A3    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Thể dục Lịch sử Anh Sinh hoạt  
2 Hóa học Toán Anh Toán Công nghệ  
3 Văn Sinh vật Vật lý GDCD Địa lý GDQP
4 Văn Tin học   Thể dục    
5            
             
      Lớp 12A4    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn Toán Tin học Thể dục  
2 Lịch sử Văn Toán Anh GDCD  
3 GDQP Anh Sinh vật Hóa học Sinh hoạt  
4 Địa lý Công nghệ Thể dục Vật lý    
5            
             
      Lớp 12A5    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin học Anh Thể dục Vật lý  
2 Địa lý Thể dục Toán Sinh vật Văn  
3 Lịch sử Hóa học Công nghệ Anh Sinh hoạt GDQP
4 Văn GDCD   Toán    
5            
             
      Lớp 12A6    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Anh Văn Thể dục  
2 Thể dục Anh Công nghệ Văn Lịch sử  
3 Sinh vật Tin học Địa lý Toán Sinh hoạt  
4 Vật lý Hóa học   Toán    
5           GDQP
             
      Lớp 12A7    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn Thể dục Anh Hóa học  
2 Sinh vật Văn GDCD Tin học Toán  
3 Công nghệ Vật lý Toán Thể dục Sinh hoạt  
4 Anh Lịch sử   Địa lý   GDQP
5            
             
      Lớp 12A8    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Văn Địa lý Sinh hoạt  
2 Công nghệ GDCD Văn Toán Hóa học  
3 Anh Toán Thể dục Tin học Anh  
4 Thể dục Vật lý   Sinh vật   GDQP
5            
      Lớp 11A1    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn GDCD Thể dục Lịch sử  
2 Hóa học Công nghệ Địa lý Văn Vật lý  
3 Sinh vật Tin học Anh Thể dục Sinh hoạt  
4 Toán Anh Toán Anh TC    
5            
             
      Lớp 11A2    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Toán Hóa học Vật lý  
2 Văn Anh Thể dục Anh TC Sinh vật  
3 Văn GDCD Tin học Toán Sinh hoạt  
4 Thể dục Anh Địa lý Công nghệ    
5            
Buổi chiều          
      Lớp 11A3    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Công nghệ Tin học Văn  
2 GDCD Lịch sử Anh Anh Văn  
3 Anh TC Toán Sinh vật Địa lý Sinh hoạt  
4 Hóa học Thể dục Vật lý Thể dục    
5            
Buổi chiều          
             
      Lớp 11A4    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Anh Tin học Vật lý Toán  
2 Văn Công nghệ GDCD Thể dục Hóa học  
3 Văn Lịch sử Thể dục Địa lý Sinh hoạt  
4 Anh TC Toán Sinh vật Anh    
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
             
      Lớp 11A5    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Anh Toán Anh TC Sinh hoạt  
2 Toán Tin học Thể dục Công nghệ Thể dục  
3 Địa lý Lịch sử Vật lý Anh Văn  
4 Hóa học Văn GDCD Sinh vật    
5            
Buổi chiều          
             
      Lớp 11A6    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh vật Văn Toán Địa lý  
2 Hóa học Thể dục Công nghệ Toán Anh  
3 Lịch sử Thể dục GDCD Anh Sinh hoạt  
4 Anh TC Văn Vật lý Tin học    
5            
Buổi chiều          
             
      Lớp 11A7    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin học Thể dục Hóa học Lịch sử  
2 Anh TC Anh Toán Toán Vật lý  
3 GDCD Sinh vật Địa lý Anh Sinh hoạt  
4 Công nghệ Văn Thể dục Văn    
5            
Buổi chiều          
             
      Lớp 11A8    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Thể dục Địa lý GDCD Vật lý  
2 Anh Sinh vật Tin học Lịch sử Anh TC  
3 Anh Văn Công nghệ Toán Sinh hoạt  
4 Hóa học Văn Thể dục Toán    
5            
             
      Lớp 11A9    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Anh TC Sinh vật Công nghệ  
2 Thể dục Văn Văn Anh Địa lý  
3 Thể dục Anh Toán Tin học Sinh hoạt  
4 Toán Vật lý Lịch sử GDCD    
5            
             
      Lớp 11A10    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Công nghệ Thể dục Anh Thể dục  
2 Hóa học Anh Sinh vật Vật lý Lịch sử  
3 Toán Văn Anh TC Văn Sinh hoạt  
4 Toán Tin học GDCD Địa lý    
5            
             
      Lớp 11A11    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Công nghệ Vật lý Toán Văn  
2 Văn Anh TC Thể dục Toán Thể dục  
3 Hóa học Tin học GDCD Sinh vật Sinh hoạt  
4 Địa lý Lịch sử Anh Anh    
5            
             
      Lớp 11A12    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn Anh TC Thể dục Hóa học  
2 Sinh vật Vật lý Văn Toán Địa lý  
3 Anh Toán Lịch sử Anh Sinh hoạt  
4 GDCD Công nghệ Tin học Thể dục    
5            
             
      Lớp 10A1    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Thể dục Toán Anh Văn Thể dục
2 Hóa học GDCD Anh Địa lý Văn  
3 Toán GDQP Vật lý Anh TC Sinh hoạt  
4 Sinh vật Tin học Công nghệ Lịch sử    
5            
             
      Lớp 10A2    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Toán Địa lý Anh TC  
2 Toán Văn GDCD Công nghệ Thể dục Thể dục
3 Sinh vật Anh Anh Lịch sử GDQP  
4 Văn Tin học Vật lý   Sinh hoạt  
5            
             
      Lớp 10A3    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh vật Công nghệ GDQP Tin học  
2 Vật lý Địa lý Anh TC Lịch sử Anh  
3 Hóa học Thể dục GDCD Văn Sinh hoạt Thể dục
4 Toán Anh Toán Văn    
5            
             
      Lớp 10A4    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Công nghệ Tin học Sinh hoạt  
2 Toán Anh Lịch sử Hóa học Văn  
3 Vật lý Văn Anh GDCD Anh TC Thể dục
4 Địa lý Thể dục Sinh vật GDQP    
5            
             
      Lớp 10A5    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Địa lý Văn Anh Thể dục
2 GDCD Tin học Sinh vật Thể dục Hóa học  
3 Toán Văn Anh TC Vật lý Sinh hoạt  
4 Toán Công nghệ Anh   GDQP  
5            
             
      Lớp 10A6    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Anh Công nghệ Địa lý  
2 Vật lý Hóa học Anh GDQP Sinh vật Thể dục
3 Anh TC Toán Thể dục Văn Sinh hoạt  
4 Lịch sử Toán Tin học Văn    
5            
             
      Lớp 10A8    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Anh TC Lịch sử Anh Toán Thể dục
2 Toán Sinh vật Địa lý Anh Văn  
3 Thể dục Hóa học Tin học GDQP Sinh hoạt  
4 Vật lý Văn Công nghệ GDCD    
5            
             
      Lớp 10A9    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDQP Anh Lịch sử Hóa học  
2 Văn Thể dục Tin học GDCD Công nghệ  
3 Vật lý Sinh vật Văn Toán Sinh hoạt  
4 Anh Địa lý Anh TC Toán    
5           Thể dục
             
      Lớp 10A10    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Anh TC Vật lý Sinh vật Công nghệ Thể dục
2 Lịch sử Hóa học Anh Thể dục GDQP  
3 Toán Anh Văn Văn Sinh hoạt  
4 Toán GDCD Địa lý Tin học    
5            
             
      Lớp 10A11    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh vật Thể dục Hóa học GDQP  
2 Anh Anh TC Vật lý Văn Sinh hoạt Thể dục
3 Địa lý Văn Tin học Toán Lịch sử  
4 Công nghệ Anh GDCD Toán    
5            
             
      Lớp 10A13    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lý Anh Anh Anh TC  
2 Hóa học GDQP Tin học Toán Thể dục  
3 Văn Vật lý Văn Công nghệ Sinh hoạt Thể dục
4 GDCD Lịch sử Toán Sinh vật    
5            
             
      Lớp 10A14    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Anh GDCD Văn Thể dục  
2 Vật lý Hóa học Sinh vật Tin học Địa lý  
3 Anh Anh TC Công nghệ Toán Sinh hoạt  
4 Lịch sử GDQP Văn Toán   Thể dục
5            
             
      Lớp 10A15    
      Có tác dụng từ ngày 18/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Văn GDCD GDQP  
2 Thể dục Lịch sử Anh Hóa học Toán  
3 Văn Địa lý Công nghệ Sinh vật Sinh hoạt  
4 Vật lý Anh TC Tin học Anh    
5           Thể dục