TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ

Thứ tư - 26/05/2021 16:05

http://sogd.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tang-cuong-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-quyet-liet-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-c525-12179.aspx