Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Thứ tư - 26/05/2021 15:58

Chi tiết tại đường link : http://sogd.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tang-cuong-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-quyet-liet-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-c525-12179.aspx

/media/thong-bao/2021_05/ub-1597-2021-01.pdf