THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DUNG TỪ 4/5/2020

Chủ nhật - 03/05/2020 09:04

 

Trường THPT Đại Mỗ        
Học kỳ 2          
Năm học 2019-2020          
             
      Lớp 12A1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO   Anh
 (NhungA)
Thể dục
 (ThanhTD)
Vật lý
 (LơnL)
Lịch sử
 (HườngSu)
2 Toán
 (HiềnT)
  Anh
 (NhungA)
GDQP
 (TúQP)
Sinh vật
 (NgânSi)
Công nghệ
 (HangCn)
3 Văn
 (OanhV)
  Toán
 (HiềnT)
  GDCD
 (MinhCD)
Hóa học
 (OanhH)
4 Văn
 (OanhV)
  Tin học
 (OanhTi)
  Địa lý
 (ThuyD)
 
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 12A2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO   Văn
 (VânV)
  Địa lý
 (VanD)
Công nghệ
 (HoaCN)
2 Lịch sử
 (H.AnhSU)
  Văn
 (VânV)
  GDCD
 (MinhCD)
Hóa học
 (OanhH)
3 Toán
 (MyT)
GDQP
 (TúQP)
Vật lý
 (LơnL)
  Anh
 (HuongA)
 
4 Anh
 (HuongA)
Thể dục
 (ThuQP)
Toán
 (MyT)
  Tin học
 (OanhTi)
 
5 Sinh vật
 (NgânSi)
         
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 12A3    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Thể dục
 (ThanhTD)
Lịch sử
 (H.AnhSU)
  Sinh vật
 (NgânSi)
Hóa học
 (LienH)
2 Văn
 (VânV)
GDQP
 (TúQP)
Tin học
 (OanhTi)
  Vật lý
 (LơnL)
Anh
 (NhungA)
3 Văn
 (VânV)
  GDCD
 (MinhCD)
  Địa lý
 (ThuyD)
Công nghệ
 (HoaCN)
4 Toán
 (HiềnT)
  Toán
 (HiềnT)
    Anh
 (NhungA)
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 12A4    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO   Sinh vật
 (NgânSi)
  GDCD
 (LienCD)
Công nghệ
 (HangCn)
2 Toán
 (MyT)
  Anh
 (HuongA)
  Vật lý
 (Hường)
Địa lý
 (ThuyD)
3 Anh
 (HuongA)
GDQP
 (ThuQP)
Toán
 (MyT)
  Tin học
 (OanhTi)
Lịch sử
 (HườngSu)
4 Văn
 (T.HàV)
Thể dục
 (ThanhTD)
    Hóa học
 (Mơ)
 
5 Văn
 (T.HàV)
         
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 12A5    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO   Anh
 (HuongA)
  Văn
 (T.HàV)
Địa lý
 (VanD)
2 Anh
 (HuongA)
  Sinh vật
 (NgânSi)
Thể dục
 (ThanhTD)
Văn
 (T.HàV)
Hóa học
 (LienH)
3 Lịch sử
 (HườngSu)
  Tin học
 (OanhTi)
GDQP
 (ThuQP)
Toán
 (TrangT)
Công nghệ
 (HangCn)
4 Vật lý
 (Hường)
      Toán
 (TrangT)
 
5 GDCD
 (LienCD)
         
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 12A6    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO   Anh
 (ThuyA)
Thể dục
 (ThuQP)
Văn
 (OanhV)
Địa lý
 (ThuyD)
2 Vật lý
 (Hường)
  Anh
 (ThuyA)
GDQP
 (ThuQP)
Văn
 (OanhV)
Sinh vật
 (YếnSi)
3 Công nghệ
 (HoaCN)
  Tin học
 (LoanTi)
  Toán
 (NgaT)
Hóa học
 (LienH)
4 Toán
 (NgaT)
      GDCD
 (LienCD)
 
5 Lịch sử
 (HườngSu)
         
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 12A7    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO   Văn
 (GiangV)
  Toán
 (Thu)
Sinh vật
 (YếnSi)
2 Lịch sử
 (HườngSu)
  Văn
 (GiangV)
  Hóa học
 (Mơ)
Công nghệ
 (HoaCN)
3 Tin học
 (LoanTi)
  Toán
 (Thu)
Thể dục
 (ThanhTD)
GDCD
 (LienCD)
Địa lý
 (VanD)
4 Anh
 (ThuyA)
  Vật lý
 (LơnL)
GDQP
 (ThuQP)
   
5 Anh
 (ThuyA)
         
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 12A8    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO   Tin học
 (LoanTi)
  Hóa học
 (Mơ)
Văn
 (GiangV)
2 Toán
 (NgaT)
  Vật lý
 (LơnL)
  Địa lý
 (VanD)
Văn
 (GiangV)
3 Toán
 (NgaT)
  Lịch sử
 (H.AnhSU)
GDQP
 (TúQP)
Anh
 (NhungA)
Sinh vật
 (YếnSi)
4 Công nghệ
 (HoaCN)
  GDCD
 (MinhCD)
Thể dục
 (ThanhTD)
Anh
 (NhungA)
 
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 11A1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh
 (ThuyA)
  Anh
 (ThuyA)
  Tin học
 (NamT)
Hóa học
 (OanhH)
2 Toán
 (LanT)
  GDCD
 (LienCD)
  Lịch sử
 (HườngSu)
Văn
 (HuyềnV)
3 Toán
 (LanT)
GDQP
 (TúQP)
Công nghệ
 (HoaCN)
  Địa lý
 (ThuyD)
Văn
 (HuyềnV)
4 Sinh vật
 (LýSI)
Thể dục
 (NamTD)
    Vật lý
 (PhươngL)
 
5            
             
      Lớp 11A2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh
 (HuyenA)
  Toán
 (HiềnT)
  Địa lý
 (VanD)
Lịch sử
 (HườngSu)
2 Toán
 (HiềnT)
  Tin học
 (NamT)
Thể dục
 (HằngTD)
GDCD
 (LienCD)
Sinh vật
 (LýSI)
3 Anh
 (HuyenA)
  Văn
 (HuyềnV)
GDQP
 (TúQP)
Công nghệ
 (HangCn)
Vật lý
 (PhươngL)
4     Văn
 (HuyềnV)
  Hóa học
 (NhungH)
 
5            
             
      Lớp 11A3    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán
 (HiềnT)
  Vật lý
 (LơnL)
  Văn
 (HuệV)
Sinh vật
 (LýSI)
2 Anh
 (ThuyA)
Thể dục
 (NamTD)
Toán
 (HiềnT)
  Văn
 (HuệV)
Hóa học
 (OanhH)
3 Địa lý
 (ThuyD)
GDQP
 (HảiQP)
Anh
 (ThuyA)
  Tin học
 (PAnhTi)
Lịch sử
 (HườngSu)
4     GDCD
 (LienCD)
  Công nghệ
 (HangCn)
 
5            
             
      Lớp 11A4    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học
 (PAnhTi)
  Văn
 (HuệV)
  Lịch sử
 (HườngSu)
Vật lý
 (Hường)
2 Toán
 (ĐứcT)
  Văn
 (HuệV)
  Toán
 (ĐứcT)
Địa lý
 (VanD)
3 Sinh vật
 (LýSI)
Thể dục
 (NamTD)
GDCD
 (MinhCD)
  Hóa học
 (NhungH)
Công nghệ
 (HangCn)
4 Anh
 (ThuyA)
GDQP
 (HảiQP)
Anh
 (ThuyA)
     
5            
             
      Lớp 11A5    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn
 (LoanV)
Thể dục
 (NamTD)
Lịch sử
 (PhượngSu)
  Địa lý
 (ThuyD)
Công nghệ
 (HangCn)
2 Văn
 (LoanV)
GDQP
 (HảiQP)
Anh
 (HuyenA)
  Vật lý
 (PhươngL)
Toán
 (TrangT)
3 Tin học
 (PAnhTi)
  Anh
 (HuyenA)
  Sinh vật
 (LýSI)
 
4 Toán
 (TrangT)
  GDCD
 (MinhCD)
  Hóa học
 (DuyenH)
 
5            
             
      Lớp 11A6    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn
 (N.HàV)
  GDCD
 (MinhCD)
  Toán
 (DươngT)
Địa lý
 (VanD)
2 Văn
 (N.HàV)
  Lịch sử
 (PhượngSu)
  Toán
 (DươngT)
Vật lý
 (PhươngL)
3 Anh
 (MinhA)
  Anh
 (MinhA)
Thể dục
 (NamTD)
Hóa học
 (DuyenH)
Sinh vật
 (LýSI)
4     Công nghệ
 (HangCn)
GDQP
 (HảiQP)
Tin học
 (PAnhTi)
 
5            
             
      Lớp 11A7    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử
 (PhượngSu)
  Sinh vật
 (HươngSi)
Thể dục
 (ThuQP)
GDCD
 (LienCD)
Văn
 (OanhV)
2 Tin học
 (PAnhTi)
  Anh
 (Hằng.A)
GDQP
 (HảiQP)
Công nghệ
 (HoaCN)
Văn
 (OanhV)
3 Anh
 (Hằng.A)
  Hóa học
 (ChinhH)
  Địa lý
 (VanD)
Vật lý
 (HiềnL)
4 Toán
 (LanT)
  Toán
 (LanT)
     
5            
             
      Lớp 11A8    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lý
 (ThuyD)
  Anh
 (HuyenA)
  GDCD
 (MinhCD)
Văn
 (T.HàV)
2 Lịch sử
 (PhượngSu)
  Công nghệ
 (HoaCN)
  Sinh vật
 (LýSI)
Văn
 (T.HàV)
3 Hóa học
 (LienH)
  Tin học
 (PAnhTi)
GDQP
 (HảiQP)
Toán
 (DươngT)
 
4 Anh
 (HuyenA)
  Vật lý
 (Lan)
Thể dục
 (NamTD)
Toán
 (DươngT)
 
5            
             
      Lớp 11A9    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh
 (MinhA)
  Hóa học
 (ChinhH)
GDQP
 (HảiQP)
Văn
 (N.HàV)
Vật lý
 (HiềnL)
2 Toán
 (TrangT)
  Sinh vật
 (HươngSi)
Thể dục
 (NamTD)
Văn
 (N.HàV)
Công nghệ
 (HangCn)
3 Toán
 (TrangT)
  Địa lý
 (VanD)
  GDCD
 (MinhCD)
 
4 Tin học
 (PAnhTi)
  Anh
 (MinhA)
  Lịch sử
 (PhượngSu)
 
5            
             
      Lớp 11A10    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn
 (OanhV)
GDQP
 (HảiQP)
Địa lý
 (PhuongD)
Thể dục
 (NamTD)
Anh
 (MinhA)
Hóa học
 (DiepH)
2 Văn
 (OanhV)
  Tin học
 (PAnhTi)
  Lịch sử
 (PhượngSu)
Vật lý
 (Hường)
3 Toán
 (ĐứcT)
  GDCD
 (LienCD)
  Công nghệ
 (HoaCN)
 
4 Toán
 (ĐứcT)
  Sinh vật
 (LýSI)
  Anh
 (MinhA)
 
5            
             
      Lớp 11A11    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học
 (LienH)
  Tin học
 (PAnhTi)
  Lịch sử
 (PhượngSu)
Toán
 (TrangT)
2 Anh
 (Hằng.A)
GDQP
 (TúQP)
Công nghệ
 (HangCn)
  Sinh vật
 (HươngSi)
Anh
 (Hằng.A)
3 Văn
 (T.HàV)
Thể dục
 (ThuQP)
Vật lý
 (Lan)
  GDCD
 (LienCD)
Toán
 (TrangT)
4 Văn
 (T.HàV)
  Địa lý
 (VanD)
     
5            
             
      Lớp 11A12    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán
 (ĐứcT)
GDQP
 (TúQP)
GDCD
 (LienCD)
  Toán
 (ĐứcT)
Văn
 (LoanV)
2 Địa lý
 (ThuyD)
Thể dục
 (ThuQP)
Anh
 (ThuyA)
  Tin học
 (PAnhTi)
Văn
 (LoanV)
3 Anh
 (ThuyA)
  Lịch sử
 (PhượngSu)
  Sinh vật
 (HươngSi)
Hóa học
 (DiepH)
4 Vật lý
 (HiềnL)
  Công nghệ
 (HoaCN)
     
5            
             
      Lớp 10A1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO   Địa lý
 (PhuongD)
  Anh
 (HuongA)
Anh
 (HuongA)
2 Hóa học
 (NhungH)
  Toán
 (Thu)
Thể dục
 (HảiQP)
Toán
 (Thu)
Vật lý
 (Lan)
3 Lịch sử
 (PhượngSu)
  Sinh vật
 (NgânSi)
GDCD
 (Ánh.CD)
Công nghệ
 (HươngSi)
 
4 Văn
 (VânV)
  Văn
 (VânV)
GDQP
 (HiềnQP)
Tin học
 (NamT)
 
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 10A2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO   Toán
 (LanT)
  Hóa học
 (DiepH)
Văn
 (LoanV)
2 Lịch sử
 (HạnhSu)
GDCD
 (Ánh.CD)
Tin học
 (LoanTi)
  Công nghệ
 (HươngSi)
Văn
 (LoanV)
3 Địa lý
 (PhuongD)
Thể dục
 (ThanhTD)
Toán
 (LanT)
  Anh
 (HuyenA)
Vật lý
 (Lan)
4 Sinh vật
 (NgânSi)
GDQP
 (HiềnQP)
    Anh
 (HuyenA)
 
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 10A3    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDQP
 (HiềnQP)
Toán
 (Thu)
  Địa lý
 (PhuongD)
Vật lý
 (Lan)
2 Sinh vật
 (NgânSi)
Thể dục
 (ThanhTD)
Lịch sử
 (HạnhSu)
  Anh
 (HuongA)
Anh
 (HuongA)
3 Văn
 (HuệV)
GDCD
 (Ánh.CD)
Tin học
 (HùngTi)
  Toán
 (Thu)
Hóa học
 (DuyenH)
4 Văn
 (HuệV)
      Công nghệ
 (HươngSi)
 
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 10A4    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD
 (Ánh.CD)
Vật lý
 (PhươngL)
  Toán
 (NgaT)
Sinh vật
 (NgânSi)
2 Tin học
 (LoanTi)
GDQP
 (HiềnQP)
Công nghệ
 (HươngSi)
  Địa lý
 (PhuongD)
Toán
 (NgaT)
3 Hóa học
 (NhungH)
Thể dục
 (HảiQP)
Văn
 (GiangV)
    Anh
 (HuongA)
4 Lịch sử
 (PhượngSu)
  Văn
 (GiangV)
     
5 Anh
 (HuongA)
         
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 10A5    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO   Công nghệ
 (HươngSi)
  Vật lý
 (Hường)
Toán
 (NgaT)
2 Văn
 (HuyềnV)
Thể dục
 (ThuQP)
Lịch sử
 (PhượngSu)
  Toán
 (NgaT)
Sinh vật
 (NgânSi)
3 Văn
 (HuyềnV)
GDQP
 (HiềnQP)
Anh
 (MinhA)
  Địa lý
 (PhuongD)
 
4 Tin học
 (PAnhTi)
GDCD
 (Ánh.CD)
Anh
 (MinhA)
  Hóa học
 (DiepH)
 
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 10A6    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Thể dục
 (ThuQP)
Toán
 (NNga.T)
GDCD
 (Ánh.CD)
Toán
 (NNga.T)
Anh
 (Hằng.A)
2 Lịch sử
 (PhượngSu)
  Vật lý
 (PhươngL)
GDQP
 (HiềnQP)
Hóa học
 (DiepH)
Anh
 (Hằng.A)
3 Sinh vật
 (NgânSi)
  Công nghệ
 (HươngSi)
  Văn
 (VânV)
 
4 Địa lý
 (PhuongD)
  Tin học
 (LoanTi)
  Văn
 (VânV)
 
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 10A8    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO   Lịch sử
 (PhượngSu)
  Anh
 (HuyenA)
Văn
 (HuyềnV)
2 Hóa học
 (ThanhH)
  Địa lý
 (PhuongD)
Thể dục
 (HằngTD)
Anh
 (HuyenA)
Văn
 (HuyềnV)
3 Tin học
 (PAnhTi)
  Toán
 (NNga.T)
GDQP
 (HiềnQP)
Toán
 (NNga.T)
Sinh vật
 (NgânSi)
4 Vật lý
 (HiềnL)
  Công nghệ
 (HươngSi)
GDCD
 (Ánh.CD)
   
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 10A9    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO   Sinh vật
 (LýSI)
GDQP
 (HiềnQP)
Công nghệ
 (HươngSi)
Anh
 (NhungA)
2 Địa lý
 (PhuongD)
  Tin học
 (HùngTi)
GDCD
 (Ánh.CD)
Toán
 (ĐứcT)
Hóa học
 (DuyenH)
3 Văn
 (LoanV)
  Lịch sử
 (PhượngSu)
Thể dục
 (HảiQP)
Toán
 (ĐứcT)
Anh
 (NhungA)
4 Văn
 (LoanV)
         
5 Vật lý
 (Hường)
         
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 10A10    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học
 (LoanTi)
GDQP
 (HiềnQP)
Văn
 (N.HàV)
  Vật lý
 (PhươngL)
Toán
 (MyT)
2 Hóa học
 (ThanhH)
GDCD
 (Ánh.CD)
Văn
 (N.HàV)
  Anh
 (Hằng.A)
Toán
 (MyT)
3 Địa lý
 (PhuongD)
Thể dục
 (ThanhTD)
Sinh vật
 (LýSI)
  Lịch sử
 (PhượngSu)
Công nghệ
 (YếnSi)
4         Anh
 (Hằng.A)
 
5            
             
      Lớp 10A11    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán
 (LanT)
  Sinh vật
 (LýSI)
Thể dục
 (HằngTD)
Hóa học
 (Mơ)
Anh
 (Hằng.A)
2 Tin học
 (LoanTi)
  Toán
 (LanT)
GDCD
 (Ánh.CD)
Công nghệ
 (YếnSi)
Vật lý
 (Lan)
3 Lịch sử
 (PhượngSu)
  Văn
 (N.HàV)
GDQP
 (HiềnQP)
Anh
 (Hằng.A)
 
4 Địa lý
 (PhuongD)
  Văn
 (N.HàV)
     
5            
             
      Lớp 10A13    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lý
 (PhuongD)
Thể dục
 (HằngTD)
Anh
 (Hằng.A)
  Sinh vật
 (LýSI)
Văn
 (GiangV)
2 Lịch sử
 (H.AnhSU)
GDQP
 (HiềnQP)
Tin học
 (OanhTi)
  Hóa học
 (Mơ)
Văn
 (GiangV)
3 Vật lý
 (HiềnL)
GDCD
 (Ánh.CD)
Toán
 (NamT)
  Công nghệ
 (YếnSi)
Anh
 (Hằng.A)
4     Toán
 (NamT)
     
5            
             
      Lớp 10A14    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh
 (Hằng.A)
GDCD
 (Ánh.CD)
Tin học
 (OanhTi)
  Anh
 (Hằng.A)
Công nghệ
 (YếnSi)
2 Sinh vật
 (LýSI)
Thể dục
 (HằngTD)
Hóa học
 (ChinhH)
  Toán
 (NamT)
Vật lý
 (HiềnL)
3 Văn
 (N.HàV)
GDQP
 (HiềnQP)
Địa lý
 (PhuongD)
  Toán
 (NamT)
 
4 Lịch sử
 (H.AnhSU)
      Văn
 (N.HàV)
 
5            
             
      Lớp 10A15    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO          
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử
 (H.AnhSU)
  Văn
 (LoanV)
GDCD
 (Ánh.CD)
Công nghệ
 (HươngSi)
Toán
 (NNga.T)
2 Địa lý
 (PhuongD)
  Văn
 (LoanV)
GDQP
 (HiềnQP)
Anh
 (MinhA)
Toán
 (NNga.T)
3     Tin học
 (OanhTi)
Thể dục
 (HằngTD)
Anh
 (MinhA)
Vật lý
 (Lan)
4     Hóa học
 (ChinhH)
  Sinh vật
 (LýSI)
 
5            
             
      Lớp LH1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp LH2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp SĐ1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp SĐ2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp SĐ3    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp SĐ4    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp SĐ5    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp SĐ6    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp SI1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp SI2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5